Værdier og hverdag

Profil


Pædagogiske principper

 

Bregninge Bjergsted Friskoles værdigrundlag
Bregninge Bjergsted Friskole tager udgangspunkt i idéen om det hele menneske.
Vores skole bygger på høj faglighed, social ansvarlighed, personlig udvikling og livsduelighed. Gennem disse værdier og et skoleforløb, der bygger på de mange intelligenser, giver det i et tæt samarbejde med forældrene børnene forudsætninger for at blive hele mennesker. Skolens mål er at skabe betingelser for menneskelig opblomstring individuelt og i fællesskab.
Bregninge Bjergsted Friskole tilbyder undervisning fra 0.-9.klasse og har desuden fritidstilbud.
Skolens fundament er demokrati, etik, tolerance og miljøbevidsthed samt de alment kristne værdier. Skolen er uafhængig og uden tilknytning til politiske og religiøse bevægelser og organisationer.
Bregninge Bjergsted Friskole er en aktiv og levende del af lokalsamfundet.

Skolens obligatoriske fag er:

 

Fra 0. klasse: Dansk, matematik, engelsk, kristendom, musik, krea, natur/teknik, børnemøde
Fra 2. klasse: Historie
Fra 5. klasse: Tysk (kan fravælges fra 7. klassetrin)
Fra 7. klasse: Fysik/kemi, biologi, geografi, valghold
Fra 7. klasse: Samfundsfag


For alle obligatoriske fag følger vi Folkeskolens del- og slutmål.
Konfirmationer ligger på 8. klassetrin. Eleverne går til konfirmationsforberedelse hos sognepræst Christina Morsing i Bregninge. Undervisningen ligger i forlængelse af skoledagen.

Evaluering af kvalitet

 

Evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan.

 

I 8. og 9.kl. modtager eleverne halvårskarakterer. De har terminsprøver i november. 9.kl. går til afgangsprøve i alle prøvefag.

Alle klasser testes to gange årligt i læseprøve, staveprøve og matematikprøve. Disse bruges som arbejdsredskab, så vi kan følge den enkelte elev tæt og sikre at de har forstået gennemgået stof og i modsat fald gøre mere på de områder, som viser sig at være svære.

Lærergruppen evaluerer løbende hele den samlede undervisning på lærermøder og pædagogiske møder.

Skolens indsatsområder

 

Indsatsområder:

 

Skolen har i mange år haft – og vil fortsat have – særligt fokus på undervisningsdifferentiering for de elever, der har det svært fagligt og/ eller socialt, men også for de elever, der har særlige forudsætninger i et eller flere fag. Se yderligere beskrivelse af dette indsatsområde under informationer om skolen.
Skolen har særligt fokus på talentudvikling –både i den daglige undervisning, på særlige “Nørdehold” for elever med særlig høj begavelse eller særlig interesse for naturfag og på talent-dage, hvor eleverne får lov at fordybe sig i noget, som de allerede er dygtige til. Hertil benyttes både skolens egne undervisere, men også professionelle undervisere udefra. Skolen vil fremover arbejde på hele tiden at understøtte elevernes talenter gennem målrettet talentudvikling.
I skoleåret 2014-2015 vil vi have særligt fokus på øget inddragelse af IT i undervisningen og IT-hjælpemidler for ordblinde og læsesvage elever. Skolen har trådløst netværk, og det vil derfor være muligt for eleverne at medbringe egen pc m.m.
I skoleåret 2014-2015 vil vi arbejde målrette på en høj grad af inddragelse af skolens udendørs faciliteter i undervisningen og i fritidsordningen. I den forbindelse har skolen fået en tipi og et bålhus/ multihytte, og vi påtænker vi at etablere udendørs værksteder på forældrearbejdsdagene.
Skolen har herudover gennem flere år haft særligt fokus på trivsel, se yderligere information om T-modellen (Trivselsmodellen) under handleplaner.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter


Dagligdagen på Bregninge Bjergsted Friskole: 

 • Daglig morgensang for alle når skoledagen begynder kl. 8.30
 • Trin 1 (0-3 klasse) har 28 lektioner om ugen. Man+fre slutter de kl. 13.15, tirs-tors kl. 14.00
 • 3-6 klasse har fri kl. 14.00 hver dag
 • 7-9 klasse har fri kl. 14.00 eller 15.15 hver dag, dog kan enkelte fag tilvælges, der slutter kl. 15.45 eller 16.15
 • I temauger og på anderledes skoledage kan der forekomme anderldes sluttidspunkter. Disse tilpasses skolebusserne. 
 • Den daglige bevægelse lægges ind i undervisningen i 0-3 klasse samt i 7-9 klasse. I 4-6 klasse lægges den som et bånd hver morgen efter morgensang, efterfulgt af et læsebånd.

Faste årlige begivenheder:

 

To forældrebetalte studieture i overbygningen
Hvert år tager 8. + 9. klasse på studietur i en uge, enten til udlandet eller et sted i Danmark. De enkelte trin kan evt. vælge at tjene penge til en klassekasse, der kan være med til at finansiere denne tur.
Musik- og teaterfestival
Hvert år deltager 7. + 8. klasse i lilleskolernes musik- og teaterfestival, der afholdes på forskellige skoler rundt om i Danmark. Udgifterne til denne tur afholdes af skolen.
Forældre og elever deltager i rengøringen
Forældrene skiftes til at gøre rent på skolen om fredagen. Hvert forældrepar gør rent ca. 1½ – 2 timer 3 fredage om året. Hvert trin har en måned ad gangen, hvor de er ansvarlige for rengøringen på udvalgte områder på skolen. Herudover har eleverne ugentlige rengøringsopgaver på skolen.
Forældrearbejdsdage
To gange om året afholdes arbejdslørdag for forældre, elever og ansatte, hvor skole og FRI får en kærlig hånd i form af håndværksmæssige opgaver. Dette gør vi både for at holde skolens bygninger ved lige indenfor en realistisk økonomisk ramme, men også for at dyrke fællesskabet blandt forældrene, der på disse dage yder en fælles indsats for vores alle sammens skole.
Har man ikke mulighed for at deltage på de planlagte arbejdsdage, forventer vi at man yder en arbejdsindsats på et andet tidspunkt. Dette aftales med ledelsen eller bestyrelsen.
Kontaktlærerdage
Hvert skoleår startes og afsluttes med kontaktlærerdage, hvor klasserne og deres klasselærere har mulighed for at være sammen hele dage. Her planlægges i de enkelte klasser forskellige aktiviteter på skolen, ture og evt. overnatninger. Dette for at styrke det sociale sammenhold og sætte fokus på samvær og omgangsformer.
Temauger
I løbet af skoleåret har vi emneuger, hvor eleverne arbejder sammen om et fælles emne eller tema, på tværs af klasserne.
Her er der mulighed for at fordybe sig i enkelte områder og arbejde både kreative ogfagligt. En del af disse uger er også at fremvise ugens aktiviteter for hinanden. Nogle gange også for forældrene.
Emnerne varierer, men er en del af årsplanerne for de forskellige fag. Eksempler på emner/temaer er: Vand, vikingetiden, sundhed, højtider, affald, Indien, renæssancen, udeliv.
Fagdage/-uger
Klasserne har hele fagdage/-uger i løbet af året, specielt i overbygningen.
Talentdage
Da skolen har fokus på talentudvikling har vi en eller flere gange om året indlagt såkaldte “talent-dage” hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i noget, som de allerede er dygtige til, for at mærke hvor godt det er at fordybe sig i deres talenter. Vi inddrager meget gerne med professionelle eksperter/ undervisere ude fra.
Fælles udflugtsdag
Vi til stræber at skolen hvert år har en fælles udflugtsdag. Klasserne laver individuelle planer.
Forårskoncert
Hvert forår i slutningen af maj er der fælles forårskoncert med vores nabo Bregnen Naturbørnehave, hvor skolens elever i fællesskab arrangerer koncerten og optræder med musik fra de forskellige musikhold.
9. klasses sidste skoledag
9. klasse fejrer deres sidste skoledag, når afgangaprøverne er overstået. Der er ikke læseferie, idet der er undervisning mellem prøverne hele juni. Eleverne fra 9. klasse arrangerer i samarbejde med lærerne et hyggeligt program for resten af skolen denne dag. Ønsker 9. klasse at lave et fælles aftenarrangement denne dag, planlægges dette af eleverne selv i samarbejde med deres forældre, da dette ikke er et skolearrangement.
Dimissionsfest
Skolen afholder dimissionsfest for afgangseleverne og deres forældre. Skolens mellemtrin og øvrige overbygning hjælpes ad med at lave mad og dække borde m.m. Hvis 9. klasse har gået i klasse med 8. klasse, inviteres denne og deres forældre med til festen.
Klasse- og forældrearrangementer
Klasserne afholder forskellige arrangementer, f.eks. fællesspisning og udflugter, for både børn og voksne, som arrangeres af forældreråd og evt. klasselærer.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

 

Den daglige undervisning:
Vi tilstræber en gruppestørrelse, som gør, at vi kan tilgodese de enkelte elevers behov.
Vi benytter os af to-lærerordning og deling af grupper i perioder. På de enkelte trin undervisningsdifferentierer vi meget målrettet, så eleverne alle kan arbejde på eget niveau.
Undervisning af elever med dysleksi (ordblindhed):
 • Skolen tilbyder VAKS-kursus til undervisning i afkodning samt almindelig specialundervisning 
 • Skolen benytter CD-ord, og eleverne vil fra august kunne benytte egen pc, scannerpen og andre kompenserende IT-hjælpemidler i den daglige undervisning

 

Almindelig specialundervisning:

 • Små hold
 • Individuel læsetræning i afgrænsede perioder

 

Elever med særlige forudsætninger:

 • Hold for elever med høj begavelse
 • Talentdage for elever med særlige talenter og/ eller interesser
 • Afgrænsede perioder med hold for elever med særlige forudsætninger og/ eller interesser
Musikhold:
 • Der tilbydes valghold i musik i overbygningen
 • Der er mulighed for at tilmelde sig frivillig musikundervisning

Lektiepolitik

 

Vores elever har lektier for af to grunde:

 

1. Eleverne skal vænnes til gode arbejdsvaner og selvstændig planlægning.

2. For at højne det faglige niveau, f.eks. ved læseindlæring og faglig læsning.

 

Vi forventer, at forældrene samarbejder omkring lektierne. Hvis man som forælder oplever at lektierne er for lette, for svære, for mange eller for få, forventer vi at forældrene henvender sig til skolen for at finde det rette lektie-niveau for den enkelte elev.

Vi tilbyder gerne hjælp og mulighed for lektielæsning i fritidsordningen i det omfang det personalemæssigt er muligt.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

 

Bregninge Bjergsted Friskoles antimobbepolitik

 
Vi accepterer ikke mobning, hverken aktiv eller passiv.
Derfor er vi alle opmærksomme på mobning og griber ind, så snart der er behov for det. 

Vores antimobbepolitik tager udgangspunkt i vores værdigrundlag, som siger:

 

“Bregninge Bjergsted Friskole tager udgangspunkt i idéen om det hele menneske. 

Vores skole bygger på høj faglighed, social ansvarlighed, personlig udvikling og livsduelighed. Gennem disse værdier og et skoleforløb, der bygger på de mange intelligenser, giver det i et tæt samarbejde med forældrene børnene forudsætninger for at blive hele mennesker. Skolens mål er at skabe betingelser for menneskelig opblomstring individuelt og i fællesskab.

 

Skolens fundament er demokrati, etik, tolerance og miljøbevidsthed samt de alment kristne værdier. Skolen er uafhængig og uden tilknytning til politiske og religiøse bevægelser og organisationer.”

 

Når man vælger at blive ansat eller have sit barn på vores skole, så forventer vi, at man kan gå ind for dette værdigrundlag, som jo i høj grad handler om, hvordan vi behandler hinanden;

 

 • Vi er ansvarlige for hinanden
 • Vi skal give hinanden plads til udvikling, faglig, socialt og menneskeligt
 • Vi skal hjælpe hinanden til fællesskab og give rum til individualitet
 • Vi fungerer demokratisk, har etiske normer, frihed og støtter os op af de kristne værdier
Hvordan når vi så disse værdier i hverdagen?
Vi er enige om i bestyrelsen og blandt ansatte, at vi ikke kan sætte en fast procedure op, at sådan og sådan gør vi ang. mobning. Det handler i høj grad om empati, om at kende børnene godt, om at samarbejde tæt med forældrene, om tillid, …, men vi forstår også, at det er vigtigt at have redskaberne i orden til alle de forskellige situationer, som opstår på en skole. Derfor forsøger vi fortsat at udvikle og forbedre vores redskaber, som bl.a. er:

 

 • Børnemøder
 • Klassemøder
 • Drama mod mobning
 • Børnevenner (minder om skytsengle, som DCUM kalder det)
 • Taktil rygmassage
 • Den gode (eller varme) stol
 • Akut indgriben
 • Værdisætning bl.a. i elevrådet
 • Forum, hvor eleverne kan tage alt op for hele skolen


Alle lærerne mødes så vidt det er muligt i de to daglige frikvarterer, så der er mulighed for at drøfte evt. mobningsproblemer og måder at gribe det an på. Desuden tages det jævnligt op på både elevrådsmøder og lærermøder. Problemer synliggøres, så alle kan handle på dem i fællesskab. Hverken aktiv eller passiv mobning må accepteres. Alle – både børn og voksne – er ansvarlige for, at der ikke finder mobning sted.

 
Hvis nogen opdager en spirende mobning, så inddrages elever, lærere, skoleleder og forældre, så det stoppes. Denne enkle procedure skal alle på skolen kende til. Kontaktlærer og skoleleder beslutter så, hvilke redskaber der passer bedst ind i situationen.