Antimobbepolitik

Antimobbepolitik
Vi accepterer ikke mobning, hverken aktiv eller passiv. Derfor er vi alle opmærksomme på mobning og griber ind, så snart der er behov for det. Vores antimobbepolitik tager udgangspunkt i vores værdigrundlag, som siger: “Bregninge Bjergsted Friskole tager udgangspunkt i idéen om det hele menneske. Vores skole bygger på høj faglighed, social ansvarlighed, personlig udvikling og livsduelighed. Gennem disse værdier og et skoleforløb, der bygger på de mange intelligenser, giver det i et tæt samarbejde med forældrene børnene forudsætninger for at blive hele mennesker. Skolens mål er at skabe betingelser for menneskelig opblomstring individuelt og i fællesskab.Skolens fundament er demokrati, etik, tolerance og miljøbevidsthed samt de alment kristne værdier. Skolen er uafhængig og uden tilknytning til politiske og religiøse bevægelser og organisationer.”

Når man vælger at blive ansat eller have sit barn på vores skole, så forventer vi, at man kan gå ind for dette værdigrundlag, som jo i høj grad handler om, hvordan vi behandler hinanden:

 • Vi er ansvarlige for hinanden
 • Vi skal give hinanden plads til udvikling, faglig, socialt og menneskeligt
 • Vi skal hjælpe hinanden til fællesskab og give rum til individualitet
 • Vi fungerer demokratisk, har etiske normer, frihed og støtter os op af de kristne værdier

Hvordan når vi så disse værdier i hverdagen?Vi er enige om i bestyrelsen og blandt ansatte, at vi ikke kan sætte en fast procedure op, at sådan og sådan gør vi angående mobning. Det handler i høj grad om empati, om at kende børnene godt, om at samarbejde tæt med forældrene, om tillid, men vi forstår også, at det er vigtigt at have redskaberne i orden til alle de forskellige situationer, som opstår på en skole. Derfor forsøger vi fortsat at udvikle og forbedre vores redskaber, som bl.a. er:

 • Børnemøder
 • Drama mod mobning
 • Skolevenner
 • Taktil rygmassage
 • Den gode (eller varme) stol
 • Akut indgriben
 • Værdisætning bl.a. i elevrådet
 • Forum, hvor eleverne kan tage alt op for hele skolen
 • Generel snak om trivsel i klassen

Alle lærerne mødes så vidt det er muligt i de to daglige frikvarterer, så der er mulighed for at drøfte evt. mobningsproblemer og måder at gribe det an på. Desuden tages det jævnligt op på både børne- og lærermøder. Problemer synliggøres, så alle kan handle på dem i fællesskab. Hverken aktiv eller passiv mobning må accepteres. Alle – både børn og voksne – er ansvarlige for, at der ikke finder mobning sted. Hvis nogen opdager en spirende mobning, så inddrages elever, lærere, skoleleder og forældre, så det stoppes. Denne enkle procedure skal alle på skolen kende til. Kontaktlærer og skoleleder beslutter så, hvilke redskaber der passer bedst ind i situationen.

Skolen er af den opfattelse, at elever som udgangspunkt altid ønsker at opføre sig på den måde, som de voksne forventer. Udviser en elev en uønsket adfærd, f.eks. skaber uro i timerne, driller/mobber andre, bliver fysisk over for andre, kommer i mange konflikter, er det vores opgave gennem dialog med eleven og eventuelt forældrene at opnå forståelse for, hvorfor den uønskede adfærd opstår, samt at lave de nødvendige aftaler med elven om, at den uønskede adfærd stopper.

Er det ikke muligt, at hjælpe en elev til en bedre adfærd gennem dialog, kan følgende sanktionsmuligheder benyttes:

 • Sidde på gangen ved kontoret
 • Inddragelse af frikvarter
 • Hjemsendelse

Alle sanktioner følges op med samtale med eleven af pågældende lærer samme dag og eventuelt kontakt med forældrene.

Elever får altid hjælp til at løse konflikter og ændre adfærd. Der søges at opnå en fælles forståelse for, hvorfor konflikten opstod, og hvordan en bedre adfærd havde været, og hvordan den kan løses. Der aftales altid, hvordan en lignende situation søges løst i fremtiden. Hvis elever er fysiske over for andre eller kommer i fysiske konflikter, tages desuden et kort og et langt frikvarter, og forældrene og teamet orienteres.

Hvis elever gennem længere tid ofte kommer i konflikt, driller eller mobber andre, eller hvis de kommer i en meget voldsom konflikt, underrettes ledelse, og forældrene kontaktes med henblik på at medvirke til at hjælpe eleven til en bedre adfærd. Ved meget voldsomme fysiske konflikter sendes eleven hjem efter kontakt med forældrene. Hvis det er muligt, afholdes samtale med ledelse og forældre samme dag, ellers hurtigst muligt herefter. Her drøftes hvordan eleven kan hjælpes til en bedre adfærd.

Hvis den uønskede adfærd fortsætter på trods af et tæt samarbejde mellem skole og forældre, eller hvis eleven har udvist en særlig grov adfærd, kan skolen vælge at give eleven en advarsel om at et skoleskift kan blive nødvendigt, såfremt den uønskede adfærd gentager sig. Det er skoleleder, der i samarbejde med personalet, tager den endelige beslutning om eventuel afbrydelse af samarbejdet omkring en elev.