TRIVSEL OG MEDBESTEMMELSE1

Elevdemokrati og medbestemmelse
Skolen har ikke noget elevråd, men alle klasser arbejder målrettet med elevmedbestemmelse. På Trin 1 benyttes forskellige alders-relevante demokratiformer, og på Trin 2 afholdes ugentlige børnemøder:

 Elevernes ønsker og temaer sættes på dagsorden.

 Klassens og den enkelte elevs trivsel drøftes jævnligt, så eleverne gøres medansvarlige for alles trivsel

 Ønsker og idéer og forslag fra børnemøderne behandles efterfølgende på lærermøderne og evt. på bestyrelsesmøder.

 Børnemødet ledes af eleverne med støtte fra læreren. Læreren deltager således ikke i børnemødet med sine holdninger og idéer, da det udelukkende er børnenes demokratiske forum. Læreren fungerer i stedet som sekretær for den elev, der fungerer som ordstyrer, og er desuden ansvarlig for, at mødet foregår i god ro og orden og i en respektfuld tone. Læreren kan sætte punkter på til drøftelse på mødet.

 Der føres referat i en dagbog på Intra, så forældrene hjemme kan følge med i, hvad der rører sig i deres børns klasser, og derved kan bakke elever og skole op i de processer, der foregår i klassen.

 

 

Forældremøder
Der afholdes forældremøde i august eller september i alle klasser, hvor forældrene orienteres om det kommende skoleår, klassens trivsel m.m. Der afholdes desuden forældremøde i foråret eller i forbindelse med studietur i overbygningen. Herudover kan der afholdes forældremøder eller andet arrangement efter behov, f.eks. SSP. Der afholdes to årlige skole-hjem-samtaler på alle klassetrin.