Værdier og hverdagen

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER

Bregninge Bjergsted Friskole tager udgangspunkt i idéen om det hele menneske.
Vores skole bygger på høj faglighed, social ansvarlighed, personlig udvikling og livsduelighed. Gennem disse værdier og et skoleforløb, der bygger på de mange intelligenser, giver det i et tæt samarbejde med forældrene børnene forudsætninger for at blive hele mennesker. Skolens mål er at skabe betingelser for menneskelig opblomstring individuelt og i fællesskab.
Bregninge Bjergsted Friskole tilbyder undervisning fra 0.-9.klasse og har desuden fritidstilbud.
Skolens fundament er demokrati, etik, tolerance og miljøbevidsthed samt de alment kristne værdier. Skolen er uafhængig og uden tilknytning til politiske og religiøse bevægelser og organisationer.
Bregninge Bjergsted Friskole er en aktiv og levende del af lokalsamfundet.

SKOLENS OBLIGATORISKE FAG

Fra 0. klasse: Dansk, matematik, engelsk, kristendom, musik, billedkunst, natur/teknik
Fra 2. klasse: Historie, børnemøde
Fra 4. klasse: Håndværk & Design
Fra 5. klasse: Tysk
Fra 7. klasse: Fysik/kemi, biologi, geografi, valghold
Fra 8. klasse: Samfundsfag

 

 

 

 

Anerkendende klasseledelse

God klasseledelse betyder, at læreren er den professionelle leder, der ud fra sin viden om psykologi, pædagogik og socialisering etablerer det tilstrækkelige og nødvendige læringsrum. 

Klasseledelse sigter bredt på at sikre et godt arbejdsklima for alle elever. 

Gennem organisering, samværsregler og rutiner skal læreren hjælpe eleverne til at få en overskuelig og tryg skolegang med plads til udfordringer. 

Vi møder børnene anerkendende, udnytter forskellighed på en positiv måde, giver mulighed for at alle kan rykke fagligt uanset standpunkt ved at differentiere, hvor det er muligt og tage mest muligt hensyn til læringstile, sørger for faste rammer af hensyn til tryghed. Vi har tydelig klasseledelse i alle klasser. Udover de rent faglige områder arbejder vi med børnenes ansvarlighed, empati og selvværd via tydelig kommunikation, rollemodeller og samarbejde på alle niveauer. 

Vi har fokus på sammenhængen mellem god trivsel og vellykket undervisning, Som friskole skal vi mindst opfylde Folkeskolens mål. Fagligt følger vi de sammen del- og slutmål. Måden kan vi selv bestemme. Vi vælger at arbejde med tydelige rammer og fast struktur, klar klasseledelse, de samme værdier på hele skolen, hensynstagen til sammensætningen i de enkelte klasser, differentiering, klare krav til arbejde og lektier, positive forventninger til hinanden som samarbejdspartnere, empati i højsæde, forudsigelighed i hverdagens opbygning, anderkendelse af hinanden og fokus på gode relationer alle imellem og positivt samvær.Samarbejdet mellem skole og hjem


Som friskole er det et vilkår, at vi kun eksisteret, så længe I forældre vælger os til jeres børn, og så længe dygtige ansatte vælger at arbejde hos os. 

Ganske som en forening er afhængig af frivillige kræfter, der bidrager til foreningens virke, er vi også som friskole gensidigt afhængige af, at der er et positivt og frugtbart samarbejde mellem skole og forældre, for at jeres børn kan lære, trives, og udvikles bedst muligt, så skolen kan blive ved at udvikle sig og eksistere i mange år. 

Skolen er i de seneste år vokset kraftigt i elevtal, hvilket er en positiv udvikling, som vi siden skolens start i 2004 har arbejdet aktivt og målbevidst for at opnå. Selvom vi vokser, er vi stadig en lille skole, hvor vi ønsker at skabe og bevare et stærkt fællesskab og et særligt samarbejde mellem skole og hjem for at sikre bedste mulig trivsel og indlæring for jeres barn. Dette kan vi ikke gøre uden jeres aktive deltagelse i jeres børns skole! Vi har store forventninger til jer, men I kan forvente meget af os. 

Dette kan forældre og børn forvente af personalet på skolen og i FRI

 

 • Der etableres et åbent, fleksibelt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole/FRI og hjemmet
 • Der er hurtig kontakt fra skole/FRI til forældrenen, hvis der er optræk til problemer for at undgå at problemerne vokser sig store
 • Der bliver slået hårdt ned på mobning gennem konfliktløsning og kontakt til de implicerede elevers forældre. Se desuden vores handleplan mod mobning
 • Skolen laver spændende og interessant undervisning med høj faglighed
 • Skolen tilpasser så vidt muligt undervisningen efter den enkelte elevs forudsætninger
 • Børnene er i trygge rammer 
 • Personalet skaber respekt på en positiv måde 
 • Personalet er veloplagte og engagerede 
 • Personalet lægger vægt på at arbejde med relationer 
 • Der skabes den fornødne arbejdsro
 • Der tages hensyn til det enkelte barn 
 • Personalet medvirker til at give børnene glæden ved at gå i skole 

 

Dette forventer vi af forældre og børn i skole og FRI

 • Der er en gensidig respekt og en ordentlig omgangstone børnene imellem, de voksne imellem og mellem børn og voksne
 • Børnene udviser ansvarlighed overfor egne og andres ting 
 • Børnene kan tage hensyn til hinanden
 • Børnene kan modtage en besked og udføre den
 • Børnene kan være stille når de bliver bedt om det
 • Børnene møder veludhvilede og velsoignerede
 • Børnene har fået morgenmad og har madpakke med 
 • Børnene møder til tiden 
 • Børnene er velforberedte og medbringer de ting de skal bruge til dagens undervisning (tøj der passer til vejret, evt. skiftetøj, relevante bøger, idrætstøj, penalhus mm.)
 • Forældrene interesserer sig for skolens og FRI’s arbejde ved blandt andet jævnligt at orientere sig på Forældreintra og skolens hjemmeside
 • Forældrene  er loyale over for skolen og FRI og de ansatte, og bakker således op om regler, aftaler, arrangementer mm. og taler aldrig negativt om skolen i børnenes nærvær, men kontakter i stedet skolen, hvis der er utilfredshed eller undren
 • Forældrene deltager i arrangementer på skolen og i FRI
 • Forældrene deltager i det obligatoriske forældrearbejde
 • Forældrene er samarbejdsvillige omkring alle aspekter i barnets skolegang
 • Forældrene kontakter kontaktlæreren, når de har spørgsmål at drøfte eller vigtige informationer at give om deres eget barn
 • Forældrene støttet børnene i at blive selvhjulpne 

Forældrearbejde 

Vi er afhængige af frivillige kræfter og skolen er økonomisk afhængig af forældrenes deltagelse i hverdagen, og når der skal repareres og forskønnes.

Forældrene bidrager til vedligeholdelse af skolen med 12 timers forældrearbejde om året, som fordele på forskellige opgaver, hvor familien skal være repræsenteret. Da dette arbejde tæller som to skoledage, er der mødepligt for eleverne. 

Skolen udsender en tilmelding, hvor forældrene kan ønske mellem forskellige arbejdsopgaver. Listen over fordeling af opgaverne lægges ud i starten af august. 

Er familien forhindret i at deltage i en aftalt opgave, forventes det, at man deltager i en af de øvrige mulige forældreopgaver eller yder en anden indsats på et andet tidspunkt efter aftale med skoleleder. Kan det ikke lade sig gøre at træffe aftale om andet forældrearbejde, koster det en bøde på 1000 kr. at udebliv, men denne løsning er absolut sidste udvej, da vi har brug for forældrenes arbejdskraft. 

Det er altid yderst velkomment, hvis forældre bidrager til skolens drift gennem håndværksmæssige bidrag eller donationer af møbler eller andet, ligesom det er meget velkomment, hvis forældre har mulighed for at deltage i ture eller undervisning, da vi på den måde kan bruge vores sparsomme ressourcer bedst muligt. Når vi har akutte opgaver, der skal løses, vil vi ofte spørge på Forældreintra, om nogen kan hjælpe os. 

Samarbejde mellem skole og hjem

Skolen løser sin opgave i tæt samarbejde med forældrene. Samarbejdet evalueres løbende, for at vi hele tiden kan tilbyde børnene det bedst mulige skoleliv. Forældre kan forvente et højt informationsniveau og stor villighed til samarbejde fra skolens side, og skolen har tilsvarende en forventning om, at forældre bakker skole op, når skolen inviterer til skole-hjem-samtaler, forældremøder, forældrearbejde og andre arrangementer. I er altid velkomne til at henvende jer til skolens kontor, ledelse, lærere, pædagoger eller bestyrelse for at få yderligere oplysninger om skolen og jeres børns hverdag. 

Den løbende kontakt mellem skole og hjem

 

I løbet af et barns/en klasses skoleliv opstår der ofte småproblemer og behov for at drøfte barnets/klassens forhold med skolen. Ved spørgsmål omkring det enkelte barns trivsel (både fagligt og socialt) og klassen som helhed, skal der altid rettes henvendelse til kontaktlæreren, der har ansvaret for at inddrage klassens øvrige lærere, og evt. ledelse. Er der tale om småproblemer i enkelte fag eller omkring enkelte ansatte, rettes henvendelse direkte til den relevante ansatte. 

Den løbende kontakt mellem skole og hjem kan foregå via:

 • Personlige møder der aftales med de pågældende ansatte 
 • Telefoniske henvendelse efter aftale, så der tages hensyn til den ansattes privatliv og fritid 
 • Beskedsystemet på Forældreintra 
 • Kontaktbogen på Forældreintra. Vær opmærksom på, at alle ansatte samt den anden forælder kan se beskeder i kontaktbogen. Det anbefales desuden, at beskeden stiles til udvalgte ansatte, der ellers ikke vi få en advisering om beskeden. 

Det ”kontaktløse” forældresamarbejde

 

Skole og forældre er samarbejdspartnere omkring barnet til hver en tid – også uden for selve skole-hjem-samarbejdet, som ved middagsbordet, i Brugsen osv. Det er utrygt for et barn at opleve, at der er uenigheder mellem skole og forældre, og det er derfor af afgørende betydning, at skole og hjem taler respektfuldt, loyalt og tillidsfuldt til og om hinanden til hver en tid – også i tilfælde af uenighed. 

 

Skriftligt samarbejde mellem skole og hjem

På Bregninge-Bjergsted Friskole foregår al skriftlige kommunikation mellem skole og forældre på Skoleintra. På Forældreintra kan forældrene holde sig orienterede om aktuelle begivenheder på skolen samt være i dialog med skolen. Hver familie får deres egen adgangskode, som sikrer, at informationerne kun er tilgængelige for den enkelte forældre til den enkelte elev. Større elver kan holde sig informerede på Elevintra efter aftale med klassens lærere. Kontaktlæreren tjekker Intra dagligt. 

Bemærk: Under indstillinger/advisering er det muligt at indstille Forældreintra, så I bliver adviseret på en mailadresse af jeres eget valg, når der er nyt på Forældreintra. Adviseringen gælder dog kun beskeder, kontaktbog og ugeplaner og ikke fælles opslag på opslagstavlen, hvor der ofte er vigtige oplysninger. 

 

Ugeplaner 

Klassens lærere udgiver ugeplan hver uge med skriftlig information om ugen der kommer. Det forventes af forældre og ældre elever orientere sig i ugeplanen hver søndag eller mandag morgen, så de er orienteret om den kommende uge, da vigtige informationer gives her. Ligeledes forventes det til forældre med yngre elever, at de informerer børnene om hvad der skal ske i ugens løb. 

Ugeplanen udgives senest søndag kl. 14.00, eller dagen før i tilfælde af fridage i starten af ugen. 

 

Beskedsystemet og kontaktbog

I beskedsystemet kan forældre skrive til alle medarbejdere og til resten af skolens forældre, og de kan modtage beskeder fra personale og øvrige forældre. Vær opmærksom på, at emojis på visse telefoner omsættes til tegn som fx. #&%???!! når beskederne åbnes på computer, hvilket kan gøre, at hensigten med beskederne kan misforstås negativt. 

Kontaktbogen bruges altid ved sygemelding eller besked om anden fritagelse fra skolen, så det sikres at alle voksne på skolen kan se det. Dette er særlig vigtigt, da der kan komme ændringer i skemaet, fx ved sygdom hvor der kommer vikar. 

Kontaktbogen læses dagligt af klassens kontaktlærer. Klassens øvrige lærere vil også kunne læse beskederne her, men vil kun blive adviseret om ny besked, hvis I vælger dem på listen over modtagere. 

Vær opmærksom på, at alle indlæg i kontaktbogen kan læses af begge forældre og IKKE kan slettes. Har man brug for at sende en besked, der kun skal læses af den enkelte lærere, kan dette ske via beskedsystemet.