SAMMENLIGNELIG BRUGERINFORMATION

Grundoplysninger

Bregninge-Bjergsted Friskole
Bregningevej 25, 4450 Jyderup

Tlf. kontor: 59 29 13 42
Tlf. fritidsordningen FRI: 29 21 14 44
Sikker mail: kontor@bbfs.dk Skoleleder: Trine Stampe
Tlf. Skoleleder: 27621342
Sikker mail: skoleleder@bbfs.dk
Afdelingsleder Jane Svendsen
Sikker mail: afdelingsleder@bbfs.dk
Skolens kontonummer: 0518 00321902

 

Tilsyn

 I frikvartererne er der en gårdvagt omme på det grønne område, samt en gårdvagt der holder opsyn inde i skolegården, lærerne kan altid hentes på lærerværelset. 

Der er opsyn med eleverne på Trin 1 imens de spiser. 

Da vi på Bregninge-Bjergsted Friskole lægger vægt på, at alle børn dagligt får rørt sig og får frisk luft, så de er undervisningsparate, skal 0.-3. klasse være ude i begge frikvarterer. 4.-9. klasse skal være ude i halvdelen af 12-frikvarteret fra kl. 12.00-12.20. Der lægges desuden “luftere” ind efter behov på alle klassetrin. 

Klasserne på Trin 2 kan mellem efterårsferien pg påskeferien på skift låne salen til boldspil og hygge (ingen brug af redskaber, tove og ribber). Den gårdvagt, der er inde, tilser eleverne med jævne mellemrum. 

 

Evaluering og testplan 

Skole-hjem-samtaler, forældremøder og elevplaner:

Der afholdes to skole-hjem-samtaler i alle klasser årligt. Til brug for første runde samtaler i efteråret udgives en elevplan i Forældreintra senest en uge før samtalen. For 0. kl. dog først til efteråret. Elevplanen danner grundlag for samtaler. På den efterfølgende samtale i foråret følges op. Herudover kan der aftales samtaler efter behov. 

Der afholdes forældremøde i august eller september i alle klasser, hvor forældrene orienteres om det kommende skoleår, klassens trivsel mm. Der afholdes desuden forældremøder i foråret eller i forbindelse med studieture i overbygningen. Herudover kan der afholdes forældremøder eller andet arrangement ved behov, f.eks. SSP. 

 

Karakterer

Eleverne får karakterer i 8. og 9. klasse. Terminsprøvekarakterer og standpunktskarakterer gives i januar og standpunktskarakterer og afgangsprøvekarakterer gives ved udgangen af skoleåret. 8. klasse deltager i terminsprøverne for 9. klasse. Prøverne lægges i oktober af hensyn til deadline for indberetning af karakterer på www.optagelse.dk 

 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Lærerteamet i overbygningen laver i 8. klasse en UPV udarbejdet af Undervisningsministeriet med henblik på at afklare, om eleverne er uddannelsesparate til den uddannelse, som de angiver, at de ønsker at tage, når de går ud af 9. kl. Læs eventuelt mere om UPV her: https://www.ug.dk/parat-til-uddannelsesforaeldre/uddannelsesparathedsvurdering-i-8-klasse 

Bliver en elev erklæret ikke-uddannelsesparat, indledes et samarbejde mellem elev, forældre, skole og UU-vejleder med henblik på, at hjælpe eleven til at blive uddannelsesparat ved udgangen af 9. klasse. 

 

UU-vejledning

Skolens uddannelsesvejleder hedder Ellen Andreassen. Ellen besøger jævnligt eleverne i overbygningen, og hjælper dem med udarbejdelse af uddannelsesplaner, praktik, ønsker om videreuddannelse, efterskole mm.

Ellen kan kontakte på Forældreintra eller på e-mail: elman@holb.dk eller på tlf. 72363978.

 

Antimobbepolitik
Vi accepterer ikke mobning, hverken aktiv eller passiv. Derfor er vi alle opmærksomme på mobning og griber ind, så snart der er behov for det. Vores antimobbepolitik tager udgangspunkt i vores værdigrundlag, som siger: “Bregninge Bjergsted Friskole tager udgangspunkt i idéen om det hele menneske. Vores skole bygger på høj faglighed, social ansvarlighed, personlig udvikling og livsduelighed. Gennem disse værdier og et skoleforløb, der bygger på de mange intelligenser, giver det i et tæt samarbejde med forældrene børnene forudsætninger for at blive hele mennesker. Skolens mål er at skabe betingelser for menneskelig opblomstring individuelt og i fællesskab.Skolens fundament er demokrati, etik, tolerance og miljøbevidsthed samt de alment kristne værdier. Skolen er uafhængig og uden tilknytning til politiske og religiøse bevægelser og organisationer.” 

Når man vælger at blive ansat eller have sit barn på vores skole, så forventer vi, at man kan gå ind for dette værdigrundlag, som jo i høj grad handler om, hvordan vi behandler hinanden:

 • Vi er ansvarlige for hinanden
 • Vi skal give hinanden plads til udvikling, faglig, socialt og menneskeligt
 • Vi skal hjælpe hinanden til fællesskab og give rum til individualitet
 • Vi fungerer demokratisk, har etiske normer, frihed og støtter os op af de kristne værdier

 Hvordan når vi så disse værdier i hverdagen?Vi er enige om i bestyrelsen og blandt ansatte, at vi ikke kan sætte en fast procedure op, at sådan og sådan gør vi angående mobning. Det handler i høj grad om empati, om at kende børnene godt, om at samarbejde tæt med forældrene, om tillid, men vi forstår også, at det er vigtigt at have redskaberne i orden til alle de forskellige situationer, som opstår på en skole. Derfor forsøger vi fortsat at udvikle og forbedre vores redskaber, som bl.a. er: 

 • Børnemøder
 • Drama mod mobning
 • Skolevenner
 • Taktil rygmassage 
 • Den gode (eller varme) stol
 • Akut indgriben
 • Værdisætning bl.a. i elevrådet
 • Forum, hvor eleverne kan tage alt op for hele skolen
 • Generel snak om trivsel i klassen 

Alle lærerne mødes så vidt det er muligt i de to daglige frikvarterer, så der er mulighed for at drøfte evt. mobningsproblemer og måder at gribe det an på. Desuden tages det jævnligt op på både børne- og lærermøder. Problemer synliggøres, så alle kan handle på dem i fællesskab. Hverken aktiv eller passiv mobning må accepteres. Alle – både børn og voksne – er ansvarlige for, at der ikke finder mobning sted. Hvis nogen opdager en spirende mobning, så inddrages elever, lærere, skoleleder og forældre, så det stoppes. Denne enkle procedure skal alle på skolen kende til. Kontaktlærer og skoleleder beslutter så, hvilke redskaber der passer bedst ind i situationen.

Skolen er af den opfattelse, at elever som udgangspunkt altid ønsker at opføre sig på den måde, som de voksne forventer. Udviser en elev en uønsket adfærd, f.eks. skaber uro i timerne, driller/mobber andre, bliver fysisk over for andre, kommer i mange konflikter, er det vores opgave gennem dialog med eleven og eventuelt forældrene at opnå forståelse for, hvorfor den uønskede adfærd opstår, samt at lave de nødvendige aftaler med elven om, at den uønskede adfærd stopper. 

Er det ikke muligt, at hjælpe en elev til en bedre adfærd gennem dialog, kan følgende sanktionsmuligheder benyttes:

 • Sidde på gangen ved kontoret
 • Inddragelse af frikvarter 
 • Hjemsendelse 

Alle sanktioner følges op med samtale med eleven af pågældende lærer samme dag og eventuelt kontakt med forældrene. 

Elever får altid hjælp til at løse konflikter og ændre adfærd. Der søges at opnå en fælles forståelse for, hvorfor konflikten opstod, og hvordan en bedre adfærd havde været, og hvordan den kan løses. Der aftales altid, hvordan en lignende situation søges løst i fremtiden. Hvis elever er fysiske over for andre eller kommer i fysiske konflikter, tages desuden et kort og et langt frikvarter, og forældrene og teamet orienteres. 

Hvis elever gennem længere tid ofte kommer i konflikt, driller eller mobber andre, eller hvis de kommer i en meget voldsom konflikt, underrettes ledelse, og forældrene kontaktes med henblik på at medvirke til at hjælpe eleven til en bedre adfærd. Ved meget voldsomme fysiske konflikter sendes eleven hjem efter kontakt med forældrene. Hvis det er muligt, afholdes samtale med ledelse og forældre samme dag, ellers hurtigst muligt herefter. Her drøftes hvordan eleven kan hjælpes til en bedre adfærd. 

Hvis den uønskede adfærd fortsætter på trods af et tæt samarbejde mellem skole og forældre, eller hvis eleven har udvist en særlig grov adfærd, kan skolen vælge at give eleven en advarsel om at et skoleskift kan blive nødvendigt, såfremt den uønskede adfærd gentager sig. Det er skoleleder, der i samarbejde med personalet, tager den endelige beslutning om eventuel afbrydelse af samarbejdet omkring en elev.

 

Praktiske informationer

Mobiltelefoner

For alle klassetrin gælder: Mobiltelefonen samles ind hver morgen, og udleveres igen, når eleven skal hjem fra skole eller FRI. Telefonen udleveres kun i løbet af skoledagen, hvis den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Forældre kan henvende sig til kontoret på tlf. 59 29 13 42 eller evt. pedellen på 60 22 09 32, hvis de har brug for at få beskeder frem til deres barn i skoletiden. 

  • God mobil-etik forventes – også udenfor skoletid!!! At gå på vores skole kræver, at man til enhver tid behandler hinanden med respekt
  • Mobiltelefonen må kun benyttes til at tage billeder og optage film af andre elever, hvis disse tillader det.
  • Ved sygdom og konflikter skal eleverne kontakte skolens/ FRI´s personale – ikke forældrene – da det er vigtigt at personalet ved, hvad der foregår mellem børnene, så de kan hjælpe. Personalet er altid behjælpelige med at skabe telefonisk kontakt mellem forældre og børn, hvis det er nødvendigt.
  • Ved gentagne overtrædelser af reglerne eller ved uetisk brug af mobiltelefonen (f.eks. spil i timerne eller mobning) kan personalet vælge at inddrage telefonen i kortere eller længere tid. Forældrene orienteres hvis telefonen inddrages i mere end den pågældende dag.

 

Dataforordningen 

I henhold den nye dataforordning har skolen i samarbejde med skolens samarbejdspartnere udarbejdet retningslinjer for beskyttelse af elever, forældre og personales personfølsomme oplysninger. Disse oplysninger vil således udelukkende blive opbevaret på SkoleIntra, skolens beskyttede server, samt i aflåste arkivskabe på kontoret. Forældre vil desuden i starten af skoleåret modtage nye indmeldingssedler, hvor de skal angive, om de vil give tilladelse til brug af billeder af ens barn, kørsel i private biler m.m. 

 • Sociale medier og IT: Bestyrelsen på Bregninge-Bjergsted Friskole har besluttet følgende regler for brug af skolens Facebook-profil og andre sociale medier i skoletiden/ skoleregi:
 • Til brug på skolens Facebookprofil og hjemmeside kan personalet tage situationsbilleder på særlige dage (skolestart, skolekoncert, skolekomedie, Luciaoptog, juleafslutning o.lign.) Der indhentes ikke tilladelse, men der tages naturligvis hensyn til de elever, hvis forældre har angivet på indmeldingssedlen, at deres barn ikke må optræde på billeder, ligesom der indhentes tilladelse hos både elev og forældre, hvis der er tale om portrætlignende fotos.
 • Hverken forældre eller elever må lægge billeder op på sociale medier af andre, hvis de er taget på skolen eller på ture med skolen, med mindre der foreligger tilladelse fra de pågældende elever og deres forældre.
 • Hverken personale, forældre eller elever tagger andre og/eller nævner andre ved navns nævnelse på sociale medier, med mindre der foreligger tilladelse fra de pågældende elever og deres forældre.

Vi henstiller til, at ovenstående regler overholdes for al færdsel på de sociale medier og henviser i øvrigt til persondataloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=828

 • Elever i 7-8-9 kl. skal medbringe egen computer eller tablet med skriveprogram og andre relevante programmer til undervisningen. 
 • Øvrige elever kan medbringe og benytte eget IT-udstyr
 • Medbragt IT-udstyr er ikke dækket af skolens forsikring og medbringes derfor på eget ansvar. 
 • Eleverne må kun bruge elektronisk udstyr, hvis det foregår som en del af undervisningen og efter personalets anvisninger. 

 

Trådløst netværk

Der er etableret trådløst netværk på hele skolen. Eleverne logger på netværket via deres unilogin og en kode, der udleveres af lærerene. Såfremt det trådløse netværk kun benyttes efter personalets anvisninger, er der tilstrækkeligt netværk til undervisningsbrug. Selv om skolen nu har hurtigt og godt internet, er der stadig ikke nok netværk til at trække diverse onlinespil og streaminger mm. på elevernes udstyr. Til dette formål skal eleverne benytte eget netværk. 

 

Forsikringsforhold

Ulykkesforsikring (personskade): 

Elever kan komme til skade under leg eller idrætsudøvelse mens de er i skole. Skolen har ingen forsikring, der dækker i disse tilfælde. Forældre opfordres til at være opmærksomme på, om familiens forsikringer også omfatter en Børneulykkesforsikring eller en Familieulykkesforsikring. Tjek også, om antallet af børn på policen er korrekt.

 

Familiens ansvarsforsikring: 

Mange tror, at en familieforsikring eller en husstandsforsikring også dækker ulykkestilfælde for deres børn. Det gør den ikke. Den dækker skade på ting, og den dækker ansvar for skade på ting eller personer. Forældrene opfordres til at have tegnet en husstands-/familieforsikring til imødegåelse af udgifter, der skyldes barnets pådragelse af erstatningsansvar.

Hvis elever forvolder skade på skolens bygninger, inventar og materialer ved en uagtsom eller forsætlig handling, er eleven erstatningsansvarlig. Skolen underretter forældrene om erstatningsbeløbets forventede størrelse, hvorefter forældrene kan anmelde kravet til egen husstands-/familieforsikring.

 

Skolens ansvarsforsikring:

Hvis elever kommer til skade som følge af fejl eller forsømmelse fra skolens side og skolen gøres erstatningsansvarlig, er eleverne dækket af skolens ansvarsforsikring. Skolen påtager sig ikke ansvar for skader på tøj eller andre medbragte ting, der benyttes under barnets ophold på skolen/ FRI.

 

Glemt tøj 

På skolen/ FRI glemmes jævnligt en del tøj og andre genstande. Navn i tøjet vil være en stor hjælp til at kunne give eleverne tøjet tilbage!!! Glemte genstande kan fremlyses til morgensang, og kan desuden opbevares på kontoret for en kortere periode. Glemt tøj uden navn i hænges jævnligt udenfor ved indskolingshuset, eller lægges i kassen ved musiklokalet. 

Uafhentet, glemt tøj sendes til hjælpeorganisationer med jævne mellemrum. Tidspunkt for dette annonceres i god tid på ForældreIntra. 

 

Lus

På Bregninge-Bjergsted Friskole oplever vi ligesom på alle andre skoler, at lusene med jævne mellemrum holder deres indtog. Skolen bruger ikke ressourcer på at tjekke eleverne for lus. Der kan dog forekomme tilfælde hvor en ansat tjekker en elev, hvis der er mistanke om levende lus i håret. Har en elev levende lus i håret, kontaktes hjemmet for at træffe aftale om, at eleven sendes hjem, så lusene ikke spredes til de øvrige elever. Er der fundet lus i en klasse informeres alle klassens forældre på ForældreIntra. Eleven kan komme i skole, når der er iværksat behandling for lus.
Vi opfordrer forældre til jævnligt at tjekke børnene for lus!!! 

 

Fravær ved sygdom mm. 

Sygdom: 

  • Hvis en elev er syg, bedes forældrene skrive i kontaktbogen på ForældreIntra samme dag, og helst om morgenen inden undervisningens begyndelse. Der skal således ikke ringes til kontoret. Kun hvis der foreligger en aftale med kontaktlæreren, kan/ skal der sendes sms eller ringes til pågældende kontaktlærer om fravær, ellers benyttes Intra. Er eleven syg i mere end 1 uge, bedes forældrene kontakte skolen. 
  • Kontaktlæreren kontakter hjemmet dagen efter en elevs udeblivelse, såfremt der ikke er besked i kontaktbogen.
  • Bliver en elev syg i skoletiden, kontaktes hjemmet. Ingen elev sendes hjem uden forudgående aftale med forældrene eller andre kontaktpersoner. Vi forventer, at forældrene er til at træffe telefonisk i den tid, hvor barnet er på skolen.

 

Fritagelse fra idræt:

Enkelte timer: 

 • Fritagelse gives kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Dette kan dog undlades ved akut opstået sygdom hos eleven. Normalt anses menstruation ikke for at være en sygdom, som kræver fritagelse.

Op til 4 uger: 

 • Fritagelse kan gives af idrætslæreren efter skriftlig anmodning fra hjemmet. 

Mere end 4 uger: 

 • Lægeattest sendes fra lægen til skolens leder, hvis elevens sygdom ikke er umiddelbart synlig.

Bemærk: Elever, der er fritaget fra idræt, overværer idrætsundervisningen, medmindre andet er aftalt med hjemmet. 

 

Skolefoto

Da vi har en dygtig fotograf blandt forældrene, tager han gratis skolefoto som bidrag til forældrearbejdet ☺ Datoen udmeldes i god tid på ForældreIntra. Et link til billederne lægges efterfølgende ud på ForældreIntra, hvorfra forældre frit kan downloade dem.

 

Køleskab

Eleverne har normalt mulighed for at lægge madpakken i et køleskab på skolen, så den holder sig frisk hele skoledagen. Dette kan vi dog ikke tilbyde, så længe der er restriktioner i forbindelse med COVID19.

 

Bevægelse

Der indlægges bevægelse som en del af den daglige undervisning. Eleverne deltager i deres almindelige tøj i al slags vejr, så husk påklædning og fodtøj der passer til vejret hver dag.

 

Skolemælk

Skolen hjælper Arla med at distribuere skolemælk til børnene. Forældre kan tilmelde deres børn på www.skolemaelk.dk, hvor der også kan læses mere om ordningen. 

 

Tandpleje

Eleverne på Bregninge-Bjergsted Friskole er tilknyttet den kommunale 
tandpleje i deres hjemkommune. Det påhviler forældrene at sørge for transport til og fra tandlægen.

 

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejerske Anne Mette Mosdal er tilknyttet skolen. Hun indkalder eleverne i bh.kl. (sammen med forældrene), 6.kl. og 8.kl. Forældrene vil blive orienteret på forhånd.  

 

Skolebibliotek

Alle elever har mulighed for at låne bøger med hjem. Regler for udlån kan variere fra klasse til klasse, og aftales derfor med klassens lærere. 

 

Klager 

Vi kan som skole ikke stille alle tilfredse til hver en tid. Skulle I opleve ting i samarbejdet, som undrer jer, eller som I ikke finder i orden, eller som I undrer jer over, opfordrer vi jer til straks at kontakte os, så I kan få en forklaring, eller så vi sammen kan finde en god løsning. Personlig henvendelse er som regel at foretrække, da det skrevne sprog let kan mistolkes af modtageren.

Kontaktlæreren tager sig ikke af henvendelser omkring sine kollegaer. Har forældre brug for at få opklaret spørgsmål eller udtrykke utilfredshed omkring en lærer, skal henvendelsen rettes direkte til vedkommende, enten telefonisk, personligt eller via beskedsystemet.

Det er også muligt at kontakte bestyrelsen eller skolens ledelse. Hvis I kontakter ledelsen, vil vi altid undersøge, om et problem kan løses ved at iværksætte den fornødne dialog. Hvis jeres henvendelse har karakter af en klage over en medarbejder, vil medarbejderen altid blive inddraget i belysningen af problemet, inden skolelederen foretager sig yderligere. 

Bestyrelsen behandler ikke personsager, men kan tage sager op af principiel karakter.

 

Forældreråd og klassekasse

I hver klasse/gruppe kan vælges et forældreråd, som i samarbejde med kontaktlæreren udarbejder en aktivitetsplan for klassen (forældrerådsmøder, udflugter, fester, m.m.). Forældrene opfordres til løbende gennem skolegangen at hjælpe klasserne med at tjene penge til klassekassen, som kan benyttes til ture, bolde m.m., samt som tilskud til de forældrebetalte studieture i 8. og 9. klasse. Klassekassen opbevares og administreres af forældrene, og efter gældende regler må der kun modtages frivillige indbetalinger, og der må ikke føres regnskab over, hvem der indbetaler.  

 

Besøg af bedsteforældre

Det er til stor glæde for jeres børn, at forældre og bedsteforældre deltager i skolens arrangementer, og at I en gang imellem besøger os i klassen eller tager med på tur, og får nogle fælles oplevelser. 

Hvis I vil besøge os i skoletiden, bedes I senest dagen før kontakte den pågældende lærer for nærmere aftale.  I skal forvente, at vi om muligt kan benytte jer som hjælpere, mens I er til stede, hvorved jeres tilstedeværelse kan blive en naturlig del af den daglige undervisning. 

Hvis der er tale om et ønske om at overvære undervisningen, skal I rette henvendelse til skoleleder.

 

Vikardækning

Som på alle skoler oplever vi også på vores skole, at personalet bliver syge, skal på kursus, har fri eller afspadserer. 

  • Vi forsøger så vidt muligt at benytte de voksne, som eleverne kender i forvejen. 
  • Vi tilstræber, at der altid foregår undervisning eller selvstændigt arbejde, når der er vikar.
  • Vi aflyser kun undervisningstimer i yderste nødstilfælde. Aflyses undervisning for elever under 7. klasse, sendes eleverne først hjem, når hjemmet har givet grønt lys herfor. 
  • For overbygningens vedkommende kan det ske, at der ved planlagt fravær laves aftaler om selvstændigt arbejde hjemme.

 


Kost- og sundhedspolitik
På vores friskole er det en vigtig del af hverdagen, at børnene lever sundt. Det betyder blandt andet: 

 • Bevægelse hver dag plus almindelig idrætsundervisning
 • Perioder med ro til fordybelse 
 • Sund mad i form af fornuftige madpakker og fornuftige drikkervarer
 • Undervisning i ernæring og sundhed

Vi indkøber så vidt muligt økologisk til FRI og øvrige madlavnings aktiviteter på skolen. Slik, sodavand, energidrikke og chips må ikke medbringes – heller ikke på ture, med mindre andet er aftalt. 

Til fødselsdage kan eleverne medbringe kage eller lign. til uddeling i klassen, men deles der ud ved andre særlige lejligheder forventes noget sundt.  

Vi mener, at trivsel hænger sammen med det hele menneske: 

 • Det fysiske – bevægelse/motion og sund kost
 • Det sociale – at være aktiv del af et fællesskab
 • Det psykiske – at trives med sig selv og andre

Skole og hjem samarbejder tæt om disse sider. 

 

Alkoholpolitik: 

 • Alle arrangementer, der afholdes på skolen/FRI med deltagelse af børn, skal være alkoholfri
 • Alkolholforbuddet gælder også alle former for ture ud af huset med skolen. Overtrædelse medfører øjeblikkelige hjemsendelse på forældrenes regning.  

 

Rygepolitik:
Folketinget har vedtaget et totalt rygeforbud på alle landets skoler. Personale og bestyrelse har vedtaget følgende retningslinjer for skolens forvaltning af rygeforbuddet: 

 • Der må ikke ryges på skolens område, hverken i skoletiden eller efter skoletid.
 • Rygeforbuddet gælder også til og fra fysikundervisning i Jyderup samt på alle former for ture ud af huset med skolen. Overtrædelse medfører øjeblikkelig hjemsendelse på forældrenes regning.
 • Selv om man ikke selv ryger, er det ikke tilladt at opholde sig sammen med andre elever, der er i gang med at overtræde rygeforbuddet.
 • Der henstilles desuden til, at der ikke ryges ved busstoppestedet og parkeringspladsen selv om dette er offentligt område.
 • Det er ikke tilladt at forlade skolens område i skoletiden.

Ved overtrædelse af rygereglerne: 

 • Forældrene vil hurtigst muligt blive orienteret om rygningen, og eleven vil blive kaldt til samtale med skoleleder eller kontaktlærer om vigtigheden af at overholde skolens regler. Evt. konsekvenser tydeliggøres for eleven.
 •  

Kommunikationspolitik

Der forventes en god tone mellem ansatte, forældre og børn på skolen, og det forventes at man omtaler hinanden respektfuldt. Dette gælder både i hverdagen på skolen, udenfor skoletiden, på Intra, på sociale medier og i skole-hjemsamarbejdet.

Kontakt mellem skole og hjem

Telefonisk kontakt:

o   Kontoret kan kontaktes telefonisk i tidsrummet 8.30-14.00. Fri kan kontaktes kl. 6.30-8.30 samt 14.00-17.00 (fredag til kl. 16.00)

o   I respekt for personalets fritid og privatliv, må SMS og opringninger til personalets private telefoner kun ske efter aftale med den pågældende ansatte, og kun indenfor almindelig arbejdstid, medmindre andet er aftalt.

o   Man kan altid skrive på Intra og bede om at blive ringet op af personalet, eller høre hvornår det kan passe, at man ringer personalet op.

 

Kontakt på Intra:

o   Intra er et redskab i skole-hjemsamarbejdet, og skal udelukkende bruges til dette formål.

o   Personalet går på Intra alle hverdage. Hvis forældre vil være sikre på at deres beskeder bliver set inden skoledagens start, skal de sendes senest 7.30 samme morgen.

o   Sygemelding skal ske i kontaktbogen på Intra, hvor alle i teamet kan se det. Der skal ikke ringes.

o   Forældrene forventes at gå på Intra minimum en gang om ugen, hvor ugeplanen tjekkes forud for den kommende uge.

o   Ugeplanen ligger på Intra senest kl. 14.00 om søndagen.

o   Lektier:

§  Vi benytter differentierede lektier, der i samarbejde med elev og forældre tilpasses den enkelte elev. Forældre og skole går i dialog, hvis det er et problem for eleven at lave de givne lektier.

§  Lektier i 0.-2.kl. skrives i ugeplanen for den kommende uge

§  Lektier i 3.-9. kl. skrives på den dag, som den gives for.

§  Hvis der ikke er lavet lektier på trin 2, orienteres forældrene i kontaktbogen.

o   Bemærk at Intra er designet til pc, og der derfor kan være funktioner, der ikke fungerer optimalt på apps til telefonen. F.eks. kan der være notifikationer man ikke får, og brug af emojis på telefonerne omskrives til &&??##” når de læses på pc, hvilket kan give anledning til misforståelser. Vi anbefaler derfor at man går på Intra via pc en gang om ugen.

 

Personlig kontakt:

o   Der afholdes to skole-hjemsamtaler og to forældremøder i hver klasse om året.

o   Det er altid muligt at bede om at blive ringet op eller mødes med skolen.

 

Kontakt mellem FRI og hjem:

·       FRI kan kontaktes telefonisk i FRI’s åbningstid på tlf. 29 21 14 44

·       Hvis barnet er tilmeldt FRI, skal forældrene sende en sms til FRI´s telefon, hvis barnet ikke kommer. Der kan ikke gives besked på Intra, da vi ikke kan sikre, at den bliver læst på dagen.

·       Øvrige beskeder, f.eks. vedr. sygdom, afhentning, legeaftaler, ændring i de sædvanlige aftaler m.m., skal ligeledes sendes på SMS til FRI’s telefon.

 

Sociale medier

Bestyrelsen på Bregninge-Bjergsted Friskole har besluttet følgende regler for brug af skolens Facebook-profil og andre sociale medier i skoletiden/ skoleregi:

·       Til brug på skolens Facebookprofil og hjemmeside kan personalet tage situationsbilleder på særlige dage (skolestart, skolekoncert, skolekomedie, Luciaoptog, juleafslutning o.lign.) Der indhentes ikke tilladelse, men der tages naturligvis hensyn til de elever, hvis forældre har angivet på indmeldingssedlen, at deres barn ikke må optræde på billeder, ligesom der indhentes tilladelse hos både elev og forældre, hvis der er tale om portrætlignende fotos.

·       Hverken forældre eller elever må lægge billeder op på sociale medier af andre, hvis de er taget på skolen eller på ture med skolen, medmindre der foreligger tilladelse fra de pågældende elever og deres forældre.

·       Hverken personale, forældre eller elever tagger andre og/eller nævner andre ved navns nævnelse på sociale medier, medmindre der foreligger tilladelse fra de pågældende elever og deres forældre.

Vi henstiller til, at ovenstående regler overholdes for al færdsel på de sociale medier og henviser i øvrigt til persondataloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=828

 

Sorgplan 

I tilfælde af dødsfald eller andre alvorlige krisesituationer blandt børnene, forældrene eller andre tæt på:

Når skolen bliver opmærksom på et dødsfald eller andet alvorligt, så følges nedenstående med mindre situationen lægger op til andet

 • Kontaktlæreren/skolelederen tager kontakt til familien og får rede på situationen, for at kunne hjælpe familien efter behov og kunne informere klassekammerater og forældre om det skete. 
 • Skolelederen informerer de øvrige ansatte på skolen, hvorefter børnene samles for at blive informeret. Den klasse, som rammes, får besked hjem. Hvis det er en elev, der er død, får alle besked hjem. 
 • Kontaktlæreren/skolelederen tager hånd om tilbud om professionel hjælp til familien via PPR. Familien høres, hvordan den ønsker kontakten til skolen, hvorefter der laves en aftale. 
 • Kontaktlæreren taler med den berørte klasse og eventuelt andre kammerater. De skal tilbydes enkeltsamtaler derudover, så de kan få hjælp til at bearbejde sorgen. 

Hvis skolen får som opgave at formidle budskab om dødsfald er det skolens opgave at tage følgende med i betragtning:

 • Formidleren af budskabet skal være en, som eleven stoler på/har tillid til.
 • Før man formidler budskabet, skal man have informationer nok til at kunne besvare spørgsmål om hvordan og hvornår dødsfaldet er sket.
 • Efter eleven har fået beskeden, så skal læreren være der for eleven, til eleven kan blive fulgt hjem eller til familie. 
 • Eleven informeres om, at klassen får besked om det skete.
 • Den samme lærer kontakter eleven dagen efter og derefter efter ønske dagligt. 

Angående begravelse høres familien, om/hvordan der ønskes deltagelse fra skolens side. Eventuelt kan der arrangeres en mindehøjtidelighed for eleverne på skolen, indeholdende mindeord, oplæsning af digt, sang og musik. Flaget kan hejses på halv. 

Eventuel presse bedes om ikke at deltage. 

De ansatte superviserer hinanden, så ingen står alene med ansvar/sorg. 

Under hele processen er omsorg, åbenhed, empati og opmærksomhed det essentielle for at kunne støtte de berørte. 

 

Trivselsmåling 

 

Undervisningsplaner 

 

Vedtægter